top of page

B.I. TOOLS

Τα Β.Ι. Tools, συνδυαστικά με το CRM αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, προσφέρουν ποιοτικά θεμέλια για τη δόμηση και ορθή λήψη των στρατηγικών αποφάσεων. 

Παρατηρώντας τη δραστηριότητα των συνεργατών σας, συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες, όπου με τις κατάλληλες μελέτες μετατρέπονται σε ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσει, όπως εκείνος επιθυμεί.

Με προηγμένες δυνατότητες σχεδιασμού και ανάλυσης σε οποιοδήποτε εργαλείο του CRM, υλοποιούνται ακριβείς αναφορές (Β.Ι. Tools).

bottom of page